Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.Toepasselijkheid

Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met ART NIVO worden gesloten met uitsluiting van de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van ART NIVO waarbij deze algemene voorwaarden voor het overige blijven gelden.
De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van een bestelling te plaatsen, een overeenkomst te sluiten, een levering te aanvaarden.
Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van onze bepalingen, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht en wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die het meest benadert wat partijen met deze bepaling nastreefden.
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door ART NIVO. In geval van annulering is de koper een vergoeding verschuldigd gelijk aan de geleden en bewezen schade.
Voor de verkopen gesloten buiten de lokalen van ART NIVO (bv beurs) wordt toepassing gemaakt van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

ARTIKEL 2.Prijs en betalingsmodaltiteiten

De prijzen zijn in euro/€ en inclusief belastingen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW of elke andere belasting wijzigingen ondergaat of er is een prijsindexering wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de koper.
Eventuele bijkomende prestaties zoals gebruik van hijsmateriaal, montage, installatie en de hiermee verbonden uurprestaties zijn niet in de prijs inbegrepen en komen ten laste van de koper volgens de op dat moment geldende tarieven.
Indien op verzoek van de koper of door toedoen van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of –plaats en/of –omstandigheden, planning of indien de koper de verkeerde inlichtingen heeft verstrekt of ingeval van afwezigheid bij aanbieding op het aangeduide leveringsadres krijgt ART NIVO het recht extra kosten aan te rekenen.
Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
Onze goederen zijn contant of per bankcheque betaalbaar op de zetel van ART NIVO uiterlijk op het ogenblik van de levering tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen en mits betaling van een voorschot gelijk aan minimum 30% (dertig) van de totaalprijs en met een betalingstermijn binnen de 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum. Bankkosten zijn ten laste van de koper.
In geval de factuur op de vervaldag nog geheel of gedeeltelijk niet betaald is zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest van 12% (twaalf) per jaar/1% (één) per maand verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum. De verwijlintresten worden per begonnen maand verrekend en de intresten van de opeenvolgende jaren mogen berekend worden op de intresten van de verlopen jaren (“intrest op intrest”).
Voorts zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% (vijftien) van het factuurbedrag met een minimum van 125,-EUR (honderdvijfentwintig) onverminderd andere relevante invorderingskosten (oa gerechtskosten, kosten en erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders) welke ten laste van de koper zijn.
Onverminderd het in artikel 5 bepaalde moet iedere betwisting over de opstelling of de berekening van facturen op straffe van verval op gemotiveerde manier per aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 5 (vijf) kalenderdagen te rekenen van de factuurdatum.
Bij niet-betaling op de vervaldag of elke wanbetaling om welke reden ook of bij het niet in ontvangst nemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt ART NIVO het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

ARTIKEL 3.Plaats van levering. Transport. Leveringstermijn.

Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de lokalen van ART NIVO.
Ingeval van levering bij de koper komen kosten vermeld in artikel 2 voor rekening van koper evenals de in artikel 4 vermelde risico’s.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de goederen –al dan niet in verpakte vorm – geleverd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgesteld op het door de koper opgegeven adres.
De koper garandeert de onbelemmerde toegang tot de lokalen.
De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel, tolerantie welke nooit aanleiding kan geven tot annulering van de overeenkomst of bestelling door de koper noch tot enige schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen.
De koper is verplicht het artikel te accepteren van zodra de goederen leverbaar zijn. Indien de koper om eender welke reden de goederen later wenst te ontvangen wordt hem een vergoeding voor opslagkosten in rekening gebracht gelijk aan 2% (twee) van de factuurwaarde van het artikel voor iedere maand of een gedeelte daarvan dat het artikel bij ART NIVO opgeslagen blijft. Dit alles belet niet dat de betaling volgens overeenkomst dient uitgevoerd te worden.

ARTIKEL 4.Risico- en eigendomsovergang.

De overdracht van risico (oa voor verlies en/of beschadiging en/of vernietiging met inbegrip van de situatie van overmacht) gaat over op de koper – die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren - op het ogenblik van de levering in de lokalen van ART NIVO ongeacht of door de zorgen van of in opdracht van ART NIVO nog andere diensten (zoals vervoer of montage enz…) worden verleend.
De geleverde goederen blijven eigendom van ART NIVO tot de volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom en intresten en kosten en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. De koper kan dus over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Hij kan ze niet aan derden ter beschikking stellen,noch in onderpand geven, noch in eigendom overdragen noch ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken en dient ze in hun staat te bewaren en naar noodwendigheid voldoende te verzekeren.

ARTIKEL 5.Kwaliteit, gebreken,garantie.

ART NIVO garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst en stroken met de normale eisen van bruikbaarheid,betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door ART NIVO worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. ART NIVO verklaart dat de goederen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan ART NIVO bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat ART NIVO schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd : verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Gegevens betreffende te leveren goederen zoals eigenschappen, maten, samenstellingen enz. zomede gegevens, waaronder kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door ART NIVO bij de aanbieding of offerte verstrekt, zijn indicatief en voor ART NIVO niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Door ART NIVO verstrekte monsters zijn uitsluitend als doorsnee -en voorbeeldmonsters te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte en/of overeenkomst.
Voor wat betreft gebreken aan de geleverde goederen geldt het hierna bepaalde en iedere desbetreffende vigerende en toekomstige wetgeving terzake.
Ingeval van zichtbare gebreken is volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.
Voor wat betreft de gebreken aan overeenstemming en verborgen gebreken wordt toepassing gemaakt van de “Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen” en moet de koper ART NIVO per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek binnen de 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

ARTIKEL 6.Hoofdelijkheid.

Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ART NIVO. De levering kan geldig gebeuren aan om het even wie van deze kopers. Door ondertekening van de bestelbon of overeenkomst verbindt elke ondertekenaar zich hoofdelijk en ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid, tot de uitvoering van de overeenkomst en maakt hij zich daartoe sterk.

ARTIKEL 7.Overmacht.

Elk geval van overmacht (ongevallen,oorlog,stakingen,lock-out,opstanden,gebrek aan vervoermateriaal, brand,overstroming, transportonderbrekingen, oorzaken bij leveranciers of vervoerders of post en dergelijke en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke schorsing van de prestaties van ART NIVO teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierbij niet limitatief vermelde gevallen) geeft ART NIVO het recht haar verplichtingen op te schorten of geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan huidige overeenkomst zonder enig recht van de koper op schadevergoeding maar met terugstorting van de eventueel overgemaakte voorschotten welke door voorafgaande niet meer verschuldigd zouden zijn.

ARTIKEL 8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

De partijen, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden, zowel Belgische als buitenlandse, zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het Belgische Recht van toepassing zal zijn.
Bij procedures die de koper tov ART NIVO opstart zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze zetel bevoegd zijn in het Nederlands, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft en bij procedures die ART NIVO tegen de koper opstart zullen naar keuze van ART NIVO de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of van de plaats waar de overeenkomst werd ondertekend of van de plaats van de levering bevoegd zijn in het Nederlands.